منطقه آموزش فارسان

مسئول منطقه آموزش : امین محمودی

مدارس این منطقه آموزش
سپهری جونقان

وابسته به منطقه آموزش

اخبار منطقه آموزش