گروه علمی شیمی

مدیر گروه علمی : اکرم ترابی

انجمن های این گروه علمی
اسامی اساتید انجمن
شیمی معدنی

تعداد اعضای انجمن : 0 نفر

اسامی اساتید انجمن
شیمی آلی

تعداد اعضای انجمن : 0 نفر

اخبار گروه علمی