آزمون درس
شیمی 3
بخش اول جزوه شیمی دوازدهم خانم ترابی
شامل مجموعه پرسش های خط به…
نوع محتوا : فایل آموزشی
تاریخ انتشار : 1399/02/08
بازدید : 336
شیمی 2
شیمی2-یازدهم-خرداد98میبدیزد
شیمی 2-یازدهم تجربی وریاضی -خرداد 98-میبد…
نوع محتوا : نمونه سوال
تاریخ انتشار : 1399/02/09
بازدید : 162
شیمی2
شیمی 2-یازدهم تجربی وریاضی -خرداد 98-میبد یزد
شیمی 2-یازدهم تجربی وریاضی -خرداد 98-میبد…
نوع محتوا : نمونه سوال
تاریخ انتشار : 1399/02/09
بازدید : 220
شیمی 2
شیمی 2-یازدهم تجربی وریاضی -خرداد 97-میبد یزد
شیمی 2-یازدهم تجربی وریاضی -خرداد 97-میبد…
نوع محتوا : نمونه سوال
تاریخ انتشار : 1399/02/09
بازدید : 159
شیمی2
شیمی 2-یازدهم تجربی وریاضی -خرداد 97-میبد یزد
شیمی 2-یازدهم تجربی وریاضی -خرداد 97-میبد…
نوع محتوا : نمونه سوال
تاریخ انتشار : 1399/02/09
بازدید : 149
شیمی1
بخش اول جزوه شیمی دهم خانم ترابی
شامل مجموعه پرسش های خط به…
نوع محتوا : فایل آموزشی
تاریخ انتشار : 1399/02/09
بازدید : 376