آزمون درس
شیمی 3
بخش اول جزوه شیمی دوازدهم خانم ترابی
شامل مجموعه پرسش های خط به…
نوع محتوا : فایل آموزشی
تاریخ انتشار : 1399/02/08
بازدید : 113
شیمی 2
شیمی2-یازدهم-خرداد98میبدیزد
شیمی 2-یازدهم تجربی وریاضی -خرداد 98-میبد…
نوع محتوا : نمونه سوال
تاریخ انتشار : 1399/02/09
بازدید : 51
شیمی2
شیمی 2-یازدهم تجربی وریاضی -خرداد 98-میبد یزد
شیمی 2-یازدهم تجربی وریاضی -خرداد 98-میبد…
نوع محتوا : نمونه سوال
تاریخ انتشار : 1399/02/09
بازدید : 58
شیمی 2
شیمی 2-یازدهم تجربی وریاضی -خرداد 97-میبد یزد
شیمی 2-یازدهم تجربی وریاضی -خرداد 97-میبد…
نوع محتوا : نمونه سوال
تاریخ انتشار : 1399/02/09
بازدید : 37
شیمی2
شیمی 2-یازدهم تجربی وریاضی -خرداد 97-میبد یزد
شیمی 2-یازدهم تجربی وریاضی -خرداد 97-میبد…
نوع محتوا : نمونه سوال
تاریخ انتشار : 1399/02/09
بازدید : 67
شیمی1
بخش اول جزوه شیمی دهم خانم ترابی
شامل مجموعه پرسش های خط به…
نوع محتوا : فایل آموزشی
تاریخ انتشار : 1399/02/09
بازدید : 118