شیمی دهم -آزمون پایانی
دبیرستان فرزانگان
آزمون درس برگزار می کند
دانش آموزان پس از شرکت در آزمون،عکس کارنامه خود رابرای ثبت نمره برای دبیر ارسال نمایید.
ضمنا در صورتی که نتوانستید با کاربری قبلی در این آزمون شرکت نمایید برای بار دیگر در این آزمون ثبت نام نموده سپس در این آزمون شرکت نمایید.
تاریخ و ساعت انتشار : 23:20:01 ~~~ 1399/03/12
تعداد بازدید : 2707