آزمون درس شیمی دهم و یازدهم رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش
آزمون درس با مشارکت گروه شیمی استان چهارمحال وبختیاری اقدام به برگزاری آزمون درس شیمی دهم و یازدهم رشته های فنی و حرفه ای و کارودانش نموده استآزموناز ساعت 14الی 18به صورت رایگان فعال نماییم.ضمنا در صورتی که نتوانستید با کاربری قبلی در این آزمون شرکت نمایید برای بار دیگر در این آزمون ثبت نام نموده سپس در این آزمون شرکت نمایید.


تاریخ و ساعت انتشار : 18:50:27 ~~~ 1399/02/04
تعداد بازدید : 1664