آزمون درس زبان دوازدهم درس دوم
آزمون درس با مشارکت استادخانم حیدری آزمون فوق را برگزار می کند.
دانش آموزان پس از شرکت در آزمون،عکس کارنامه خود رایرای ثبت نمره برای دبیر ارسال نمایید.
ضمنا در صورتی که نتوانستید با کاربری قبلی در این آزمون شرکت نمایید برای بار دیگر در این آزمون ثبت نام نموده سپس در این آزمون شرکت نمایید.

ثبت نام درآزمونآزمون درس زبان دوازدهم درس دوم

تاریخ و ساعت انتشار : 18:30:27 ~~~ 1399/02/04
تعداد بازدید : 3512