آزمون درس ریاضی دهم تجربی و ریاضی - فصل6شمارش ،بدون شمردن شمردن
آزمون درس با مشارکت گروه ریاضی استان چهارمحال وبختیاری آزمون فوق را برگزار می کندضمنا ازساعت 14تا16 روز پنج شنبه99/2/11 رایگان می باشد.
دانش آموزان پس از شرکت در آزمون،عکس کارنامه خود رابرای ثبت نمره برای دبیر ارسال نمایید.
ضمنا در صورتی که نتوانستید با کاربری قبلی در این آزمون شرکت نمایید برای بار دیگر در این آزمون ثبت نام نموده سپس در این آزمون شرکت نمایید.

تاریخ و ساعت انتشار : 00:47:37 ~~~ 1399/02/05
تعداد بازدید : 6089