آزمون درس زیست یازدهم تجربی فصل 8 تولید مثل نهاندانگان
آزمون درس با مشارکت گروه زیست شناسی استان چهارمحال وبختیاری آزمون فوق را برگزار می کندضمنا ازساعت 16تا18 روز سه شنبه99/2/16  آزمون رایگان می باشد.
دانش آموزان پس از شرکت در آزمون،عکس کارنامه خود رابرای ثبت نمره برای دبیر ارسال نمایید.
ضمنا در صورتی که نتوانستید با کاربری قبلی در این آزمون شرکت نمایید برای بار دیگر در این آزمون ثبت نام نموده سپس در این آزمون شرکت نمایید.

تاریخ و ساعت انتشار : 17:10:04 ~~~ 1399/02/06
تعداد بازدید : 13775