آزمون نوبت اول دیماه1400 مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی (18 سوال در 30 دقیقه)
پایه یازدهم درس اول (25 سوال در 30 دقیقه)
ثبت نام مدارس برای یک نیم سال- (1 سوال در 10 دقیقه)
انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان سپهری (1 سوال در 10 دقیقه)
شیمی یازدهم21 ص اول (20 سوال در 40 دقیقه)
شیمی دوازدهم-19 ص اول (20 سوال در 40 دقیقه)
عربی یازدهم انسانی و تجربی فصل اول (10 سوال در 10 دقیقه)
عربی پایه دوازدهم انسانی و تجربی درس یک و دو (10 سوال در 10 دقیقه)
آزمون نیمسال دوم زبان انگلیسی پایه یازدهم، ۱۴۰۰/۳/۴ (10 سوال در 15 دقیقه)
دین و زندگی دوم تجربی (15 سوال در 30 دقیقه)
دین و زندگی دوم انسانی (15 سوال در 35 دقیقه)
شیمی یازدهم فرزانگان (20 سوال در 90 دقیقه)
دین وزندگی اول تجربی (15 سوال در 30 دقیقه)
دین زندگی دهم انسانی (15 سوال در 30 دقیقه)
شیمی دهم فرزانگان (20 سوال در 70 دقیقه)
زبان -پایانی پایه دهم (24 سوال در 33 دقیقه)
اقتصاد مستمر1400 (20 سوال در 30 دقیقه)
آزمون نوبت دوم درس فیزیک یازدهم تجربی (15 سوال در 45 دقیقه)
آزمون درس فیزیک دهم تجربی نوبت دوم (15 سوال در 45 دقیقه)
دین و زندگی یازدهم تجربی و ریاضی/ترم دوم (20 سوال در 30 دقیقه)
آزمون مستمر نوبت دوم فارسی 2تجربی/ انسانی (20 سوال در 30 دقیقه)
آزمون مستمر نوبت دوم فارسی 1تجربی/ انسانی (20 سوال در 30 دقیقه)
ریاضی وآمار2-مستمر پایانی (10 سوال در 30 دقیقه)
ریاضی وآمار1-مستمر پایانی (10 سوال در 30 دقیقه)
ریاضی 2-مستمرپایانی (10 سوال در 30 دقیقه)
ریاضی1-مستمرپایانی (10 سوال در 30 دقیقه)
تاریخ معاصر -مستمرپایانی (20 سوال در 25 دقیقه)
تاریخ 2یازدهم انسانی-مستمر پایانی (20 سوال در 25 دقیقه)
تاریخ دهم انسانی-مستمر پایانی (20 سوال در 25 دقیقه)
امتحان میان ترم عربی دهم انسانی- اردیبهشت 1400 (20 سوال در 25 دقیقه)
امتحان میان ترم عربی دهم تجربی- اردیبهشت 1400 (20 سوال در 25 دقیقه)
امتحان میان ترم عربی 11 تجربی- اردیبهشت1400 (20 سوال در 25 دقیقه)
عربی یازدهم انسانی (20 سوال در 30 دقیقه)
هندسه1-تجسم فضایی (15 سوال در 30 دقیقه)
جامعه شناسی یازدهم انسانی (20 سوال در 30 دقیقه)
مستمر جغرافیا یازدهم 1400 (20 سوال در 35 دقیقه)
مستمرجغرافیا دهم 1400 (20 سوال در 35 دقیقه)
آزمون دفاعی مستمرپایانی (20 سوال در 20 دقیقه)
هندسه 3 - آزمون تستی و تشریحی مقاطع مخروطی (5 سوال در 60 دقیقه)
انسان و محیط زیست (20 سوال در 25 دقیقه)
امتحان ميان ترم فلسفه يازدهم- 1400-1399 (20 سوال در 20 دقیقه)
زیست شناسی ۲ مستمر (14 سوال در 20 دقیقه)
زیست شناسی ۱ (15 سوال در 20 دقیقه)
امتحان مستمری نیمسال دوم درس زبان انگلیسی یازدهم انسانی و تجربی /کاوه/ دبیرستان سپهری جونقان/سال تحصیلی 1399-1400 (20 سوال در 40 دقیقه)
دینی یازدهم انسانی -تجربی (15 سوال در 25 دقیقه)
دین زندگی دهم انسانی-تجربی (15 سوال در 25 دقیقه)
زبان دهم شبه پایانی (25 سوال در 30 دقیقه)
آزمون اقتصاددرس10و11 (10 سوال در 15 دقیقه)
فیزیک پایه هشتم- نور و بازتاب (10 سوال در 25 دقیقه)
امتحان مستمری نوبت دوم تستی از فصل 7و8 روانشناسی یازدهم انسانی/کاوه/ دبیرستان متوسطه دوم سپهری جونقان /اردیبهشت ماه 1400 (20 سوال در 30 دقیقه)
استوکیومتری دهم (4 سوال در 30 دقیقه)
ریاضی1(انواع توابع و رسم توابع) (10 سوال در 60 دقیقه)
ریاضی1(مفهوم تابع، دامنه و برد تابع) (10 سوال در 60 دقیقه)
فیزیک 2- یازدهم- فصل 3- مغناطیس (10 سوال در 25 دقیقه)
منطق دهم انسانی درس نهم (10 سوال در 10 دقیقه)
منطق درس هشتم دهم انسانی (10 سوال در 10 دقیقه)
منطق درس هفتم رشته دهم علوم انسانی (10 سوال در 10 دقیقه)
زمین شناسی ( 1 تا 3) (20 سوال در 18 دقیقه)
اخلاق معاشرت ویژه مسئولین شهرستان بروجن (10 سوال در 20 دقیقه)
آمار و احتمال (جمع احتمال - پیشامدهای مستقل) (8 سوال در 60 دقیقه)
امتحان تستی از درسهای 2و3 فصل 3 و درسهای 1و2 از فصل4 کتاب تحلیل فرهنگی دوازدهم انسانی/کاوه/دبیرستان متوسطه دوم سپهری جونقان/اسفند1399 (20 سوال در 30 دقیقه)
زیست هشتم- زیست فناوری (10 سوال در 10 دقیقه)
فیزیک هفتم - فصل نهم(منابع انرژی) (15 سوال در 30 دقیقه)
فیزیک هفتم-فصل نهم(منابع انرژی) (15 سوال در 30 دقیقه)
سوالات تستی فصل 6 درس روانشناسی /کاوه/ یازدهم انسانی دبیرستان متوسطه دوم سپهری جونقان اسفند 1399 (20 سوال در 30 دقیقه)
شیمی دوازدهم فصل 3 (15 سوال در 40 دقیقه)
امتحان از درسهای 15 تا 20 تفکر و سواد رسانه ای دهم تجربی/ کاوه/ دبیرستان متوسطه دوم سپهری جونقان/ اسفند1399 (20 سوال در 30 دقیقه)
امتحان تستی از واژگان درس دو زبان یازدهم تجربی و انسانی/کاوه/دبیرستان متوسطه دوم سپهری جونقان/اسفند1399 (20 سوال در 40 دقیقه)
آزمون از واژگان درس سوم زبان دوازدهم تجربی/ کاوه/ دبیرستان متوسطه دوم سپهری جونقان/اسفند1399 (20 سوال در 40 دقیقه)
امتحان درس مدیریت خانواده دوازدهم تجربی/کاوه/ از درس 15تا19 دبیرستان متوسطه دوم سپهری جونقان/اسفند1399 (20 سوال در 30 دقیقه)
آزمون بر خط گروه آزمایشگاه علوم استان چهارمحال و بختیاری از کتاب راهنمای معلم آزمایشگاه علوم تجربی 1و2 (20 سوال در 20 دقیقه)
آزمون مستمر درس 10و 11 فارسی 1 (20 سوال در 40 دقیقه)
فیزیک 2- یازدهم- فصل 2 (شاهد) (10 سوال در 30 دقیقه)
آزمون مستمر درس 10 و 11 فارسی3 (20 سوال در 30 دقیقه)
آزمون مستمر درس 10 و 11 فارسی2 (20 سوال در 40 دقیقه)
یازدهم - جریان الکتریکی (10 سوال در 30 دقیقه)
قرآن پایه هشتم-درس های ششم هفتم هشتم (10 سوال در 13 دقیقه)
قرآن پایه نهم-درس های ششم و هفتم (10 سوال در 13 دقیقه)
شیمی هفتم فصل 4 (20 سوال در 30 دقیقه)
شیمی نهم فصل دوم (20 سوال در 30 دقیقه)
سوالات تستی از فصل پنج روانشناسی یازدهم انسانی/ کاوه/ دبیرستان متوسطه دوم سپهری جونقان /اسفند1399 (20 سوال در 40 دقیقه)
هندسه1(چندضلعی ها) (7 سوال در 30 دقیقه)
آزمون دین و زندگی یازدهم/درس های ۸-۷ (20 سوال در 30 دقیقه)
فیزیک نهم حرکت و نیرو (11 سوال در 40 دقیقه)
آمار و احتمال (احتمال درس اول و دوم و سوم) (5 سوال در 40 دقیقه)
زیست هشتم _فصل ۶ (15 سوال در 15 دقیقه)
هندسه 2 (انتقال - بازتاب - دوران) (5 سوال در 30 دقیقه)
هندسه3(سهمی) (5 سوال در 45 دقیقه)
ریاضی1 دهم ریاضی و تجربی(معادلات درجه دوم و سهمی) (10 سوال در 30 دقیقه)
فیزیک هشتم- ب2- مغناطیس (10 سوال در 25 دقیقه)
فلسفه پایه 12 علوم انسانی درس 8 (10 سوال در 10 دقیقه)
تربیت بدنی (5 سوال در 10 دقیقه)
نوبت اول زبان انگلیسی پایه دوازدهم (24 سوال در 30 دقیقه)
شیمی دوازدهم-نیمسال اول (15 سوال در 45 دقیقه)
شیمی یازدهم-نیمسال اول (12 سوال در 45 دقیقه)
شیمی دهم-نیمسال اول (12 سوال در 45 دقیقه)
نوبت اول زبان انگلیسی پایه دهم (24 سوال در 30 دقیقه)
امتحان زبان نوبت اول دیماه 1399 پایه یازدهم تجربی و انسانی / کاوه / دبیرستان سپهری جونقان (20 سوال در 30 دقیقه)
فلسفه پایه 12 علوم انسانی درس 7 (10 سوال در 10 دقیقه)
آزمون علوم و فنون ادبی 2نوبت اول دیماه 99 دبیرستان سپهری جونقان (20 سوال در 45 دقیقه)
آزمون علوم و فنون ادبی 1-مستمر (20 سوال در 45 دقیقه)
آزمون علوم و فنون ادبی3نوبت اول دیماه 99 دبیرستان سپهری جونقان (20 سوال در 45 دقیقه)
فلسفه پایه 12 انسانی درس6 (10 سوال در 10 دقیقه)
اقتصاد-نوبت اول99 (20 سوال در 30 دقیقه)
آزمون نوبت اول فیزیک 3 تجربی (20 سوال در 100 دقیقه)
آزمون فارسی یازدهم نوبت اول دی ماه99 (20 سوال در 45 دقیقه)
آزمون فارسی پایه دهم نوبت اول دی ماه99 (20 سوال در 45 دقیقه)
آزمون فارسی دوازدهم دی ماه99 (20 سوال در 45 دقیقه)
فلسفه پایه 12 علوم انسانی درس 5 (10 سوال در 10 دقیقه)
فلسفه پایه 12 علوم انسانی درس 5 (10 سوال در 10 دقیقه)
فلسفه پایه 12 علوم انسانی درس 5 (10 سوال در 10 دقیقه)
آزمون نوبت اول فیزیک 2 تجربی (18 سوال در 90 دقیقه)
ریاضی2-11تجربی-نیمسال اول (10 سوال در 40 دقیقه)
ریاضی و آمار2-یازدهم انسانی-نیمسال اول (10 سوال در 30 دقیقه)
ریاضی وامار1-دهم انسانی -نیمسال اول (10 سوال در 35 دقیقه)
ریاضی1-دهم تجربی-نیمسال اول (10 سوال در 40 دقیقه)
ریاضی و آمار3-دوازدهم انسانی-نیمسال اول (10 سوال در 40 دقیقه)
ریاضی3-دوازدهم تجربی -نیمسال اول (10 سوال در 40 دقیقه)
سلامت وبهداشت- نوبت اول-خانم قانی (40 سوال در 40 دقیقه)
امتحان جامعه شناسی 12 انسانی- دیماه 99 (20 سوال در 30 دقیقه)
انسان ومحیط زیست (20 سوال در 70 دقیقه)
تاریخ دوازدهم انسانی -1تا6-نوبت اول (20 سوال در 25 دقیقه)
تاریخ دوازدهم انسانی-درس 3 (5 سوال در 10 دقیقه)
فلسفه پایه 12 درس چهارم (10 سوال در 10 دقیقه)
جامعه شناسی دهم درس1تا8 (20 سوال در 30 دقیقه)
تاریخ دهم-نمیسال اول (20 سوال در 30 دقیقه)
تاریخ معاصر-نوبت اول (20 سوال در 30 دقیقه)
تاریخ2-یازدهم انسانی نیمسال اول (20 سوال در 25 دقیقه)
فلسفه پایه یازدهم انسانی درس 8 (20 سوال در 30 دقیقه)
امتحان عربی دهم تجربی- دیماه 99 (20 سوال در 30 دقیقه)
نظر سنجی دبیران - کلاس دوازدهم انسانی سپهری (9 سوال در 10 دقیقه)
نظر سنجی دبیران - کلاس یازدهم انسانی سپهری (9 سوال در 10 دقیقه)
نظر سنجی دبیران - کلاس دهم انسانی سپهری (9 سوال در 10 دقیقه)
نظر سنجی دبیران - کلاس دوازدهم تجربی سپهری (9 سوال در 10 دقیقه)
نظر سنجی دبیران - کلاس یازدهم تجربی سپهری (9 سوال در 10 دقیقه)
نظر سنجی دبیران - کلاس دهم تجربی سپهری (9 سوال در 10 دقیقه)
امتحان عربی دهم انسانی- دیماه 99 (20 سوال در 30 دقیقه)
جامع شناسی یازدهم-نیمسال اول (20 سوال در 30 دقیقه)
عربی دوازدهم تجربی نیمسال اول سپهری (20 سوال در 30 دقیقه)
عربی دوازدهم انسانی نوبت اول سپهری (20 سوال در 30 دقیقه)
جغرافیاایران واستان شناسی-نیمسال اول (20 سوال در 25 دقیقه)
آزمون درس زمین شناسی-نیمسال اول (30 سوال در 35 دقیقه)
جغرافیا دوازدهم انسانی (20 سوال در 30 دقیقه)
جغرافیا یازدهم (20 سوال در 30 دقیقه)
جغرافیا دهم (20 سوال در 30 دقیقه)
زبان انگلیسی پایه دهم - نیمسال اول ۴۰۰ - ۱۳۹۹ (12 سوال در 15 دقیقه)
دفاعی-نیمسال اول (20 سوال در 25 دقیقه)
زیست شناسی3-نیمسال اول سپهری (20 سوال در 30 دقیقه)
سلامت و بهداشت(نيم سال اول) (5 سوال در 10 دقیقه)
زیست شناسی 2 -نیمسال اول سپهری (20 سوال در 30 دقیقه)
زبان انگلیسی پایه یازدهم، نیمسال اول ۴۰۰ - ۱۱۳۹۹ (12 سوال در 20 دقیقه)
نوبت اول فیزیک دهم تجربی (18 سوال در 90 دقیقه)
درس 5 تاریخ دهم انسانی (5 سوال در 10 دقیقه)
زیست شناسی1 -نیمسال اول سپهری (20 سوال در 30 دقیقه)
تفکرسوادرسانه ای (5 سوال در 5 دقیقه)
شیمی- سال دهم -نوبت اول فرزانگان (20 سوال در 75 دقیقه)
آزمون پایانی آمار و احتمال - پایه یازدهم ریاضی (10 سوال در 30 دقیقه)
آزمون پایانی هندسه 1 - پایه دهم ریاضی (7 سوال در 60 دقیقه)
دینی دهم تجربی وانسانی-دی ماه99 سپهری (20 سوال در 25 دقیقه)
دینی دوازدهم تجربی وانسانی-دی ماه99 سپهری (20 سوال در 25 دقیقه)
دینی یازدهم تجربی وانسانی-دی ماه99 سپهری (20 سوال در 25 دقیقه)
امتحان شیمی ترم اول پایه یازدهم تجربی (20 سوال در 75 دقیقه)
قرآن پایه هشتم /نیمسال اول (10 سوال در 20 دقیقه)
آزمون پایانی هندسه 3 - پایه دوازدهم ریاضی (7 سوال در 60 دقیقه)
سوالات نیمسال اول درس مدیریت خانواده دوازدهم تجربی و انسانی ویژه پسران دبیرستان سپهری جونقان / کاوه (20 سوال در 30 دقیقه)
امتحان شیمی هشتم الف وب ترم اول دی 99 فرزانگان (15 سوال در 20 دقیقه)
امتحان شیمی نهم ترم اول دی 99 فرزانگان (15 سوال در 20 دقیقه)
آزمون پایانی هندسه 2 - پایه یازدهم ریاضی (8 سوال در 60 دقیقه)
آزمون پایانی ریاضی 1 - دهم ریاضی و تجربی (10 سوال در 60 دقیقه)
قرآن نهم /نیمسال اول (10 سوال در 20 دقیقه)
جغرافیاایران واستان شناسی-نیمسال اول (40 سوال در 25 دقیقه)
جغرافیاایران-فصل اول -درس 1و2 (10 سوال در 20 دقیقه)
آزمون ترم (1) عربی پایه یازدهم تجربی و ریاضی (10 سوال در 15 دقیقه)
فصل دوم دوازدهم (خوردگي، آبكاري، برقكافت) (10 سوال در 30 دقیقه)
فصل دوم دوازدهم(سلولهاي الكتروليتي، سلول سوختي،) (10 سوال در 30 دقیقه)
هندسه۲-چندضلعی محاطی و محیطی (10 سوال در 30 دقیقه)
علوم و فنون ادبی1(درس 1 تا6) (20 سوال در 40 دقیقه)
علوم و فنون ادبی 3( درس 1 تا6) (20 سوال در 45 دقیقه)
علوم و فنون ادبی 2( درس 1 تا 6) (20 سوال در 45 دقیقه)
فصل دوم شیمی دوازدهم(سلول گالواني، سلول سوختي، باتريها) (10 سوال در 30 دقیقه)
فصل دوم شیمی دوازدهم(الكتروشيمي، انجام واكنش با سفر الكترون) (10 سوال در 20 دقیقه)
آزمون درس انسان ومحیط -نیمسال اول (20 سوال در 40 دقیقه)
آزمون انرژی و اختلاف پتانسیل الکتریکی و خازن دبیر چوپانی (15 سوال در 35 دقیقه)
آزمون ترم (1)عربی پایه دهم تجربی 02و ریاضی04 (10 سوال در 30 دقیقه)
سوالات تستی از درس اول و دوم روانشناسی یازدهم انسانی دبیرستان سپهری جونقان/ کاوه (20 سوال در 40 دقیقه)
آزمون درس زمین شناسی-نیمسال اول (40 سوال در 25 دقیقه)
آزمون جامع -دروس اختصاصی2-پایه هفتم (20 سوال در 80 دقیقه)
آزمون جامع -دروس اختصاصی2-پایه نهم (20 سوال در 80 دقیقه)
آزمون جامع -دروس اختصاصی2-پایه هشتم (20 سوال در 70 دقیقه)
آزمون جامع -دروس اختصاصی1-پایه نهم (20 سوال در 70 دقیقه)
آزمون جامع -دروس اختصاصی1-پایه هشتم (20 سوال در 70 دقیقه)
آزمون جامع 2دروس اختصاصی یازدهم ریاضی (20 سوال در 80 دقیقه)
آزمون جامع 2دروس اختصاصی یازدهم تجربی (20 سوال در 80 دقیقه)
آزمون جامع 2دروس اختصاصی یازدهم انسانی (20 سوال در 50 دقیقه)
فیزیک هشتم- ب2- الکتریسیته (2) (10 سوال در 30 دقیقه)
قرآن پایه نهم/درس های چهارم و پنجم (10 سوال در 10 دقیقه)
چگالی و فشار دبیر چوپانی (15 سوال در 35 دقیقه)
فیزیک2 یازدهم- خازن(شاهد) (10 سوال در 40 دقیقه)
آزمون جامع 2دروس اختصاصی دهم انسانی (20 سوال در 50 دقیقه)
آزمون جامع 2دروس اختصاصی دهم تجربی (20 سوال در 80 دقیقه)
آزمون جامع 2دروس اختصاصی دهم ریاضی (20 سوال در 80 دقیقه)
فلسفه پایه 12 درس سوم (10 سوال در 10 دقیقه)
فیزیک یازدهم- خازن - پتانسیل - توزیع بار (8 سوال در 30 دقیقه)
زیست 3-فصل3-گفتار 1 (10 سوال در 15 دقیقه)
قرآن هشتم /درس های چهارم و پنجم (10 سوال در 10 دقیقه)
آزمون از قسمت واژگان درس دو کتاب زبان انگلیسی دوازدهم تجربی دبیرستان سپهری (20 سوال در 40 دقیقه)
حسابان 1 پایه یازدهم ریاضی - آزمون جامع 1 (10 سوال در 50 دقیقه)
زیست یازدهم تجربی 1 05 _فصل ۴ (10 سوال در 10 دقیقه)
آزمون عربی یازدهم تجربی- دیماه 99 (20 سوال در 30 دقیقه)
ازمون ازمایشی (2 سوال در 5 دقیقه)
فصل چهار روانشناسی یازدهم انسانی، کاوه،دبیرستان سپهری جونقان (20 سوال در 30 دقیقه)
آمار و احتمال - سورها - مجموعه ها - ضرب دکارتی (10 سوال در 20 دقیقه)
یازدهم تجربی درس ۳ (معرفه ونکره) (15 سوال در 15 دقیقه)
یازدهم تجربی درس ۳ (معرفه ونکره) (15 سوال در 15 دقیقه)
ریاضی ازمایشی (10 سوال در 15 دقیقه)
شیمی دوازدهم (20 سوال در 35 دقیقه)
امتحان روانشناسی یازدهم انسانی نیمسال اول دیماه 1399 (20 سوال در 40 دقیقه)
فصل اول شيمي يازدهم(استوكيومتري و بخش آلي) (10 سوال در 25 دقیقه)
شیمی دوازدهم-آزمون دوم-فصل اول (10 سوال در 40 دقیقه)
ریاضی نهم-آزمون جامع (20 سوال در 30 دقیقه)
ازمون انرژی و اختلاف پتانسیل الکتریکی دبیر چوپانی (10 سوال در 25 دقیقه)
اقتصاد-درس چهارم-جدید (10 سوال در 15 دقیقه)
اقتصاد-درس پنجم-جدید (10 سوال در 20 دقیقه)
زبان دهم درس سوم (25 سوال در 30 دقیقه)
زبان انگلیسی دهم قسمت واژگان درس دوم (20 سوال در 25 دقیقه)
انرژی پتانسیل الکتریکی و اختلاف پتانسیل الکتریکی (12 سوال در 45 دقیقه)
فیزیک هفتم - آزمون جامع1 (20 سوال در 30 دقیقه)
اماروریاضی یازدهم انسانی-جامع 1 (20 سوال در 30 دقیقه)
هندسه 3 فصل2- دایره (5 سوال در 30 دقیقه)
هندسه دهم ریاضی -جامع 1 (20 سوال در 30 دقیقه)
عربی نهم آزمون جامع آذر 99 (10 سوال در 10 دقیقه)
عربی نهم آزمون جامع آذر 99 (10 سوال در 10 دقیقه)
آزمون عربی جامع هشتم آذر 99 (10 سوال در 10 دقیقه)
آزمون جامع عربی هفتم آذر ماه 99 (10 سوال در 10 دقیقه)
آزمون جامع -دروس عمومی-پایه نهم (40 سوال در 50 دقیقه)
پیامهای آسمان هشتم ، جامع 1 (10 سوال در 10 دقیقه)
فیزیک 2 یازدهم ریاضی_خازن (10 سوال در 30 دقیقه)
پیام های آسمان نهم جامع 1 (10 سوال در 10 دقیقه)
اماروریاضی دهم انسانی -جامع 1 (20 سوال در 30 دقیقه)
ریاضی1دهم ریاضی و تجربی- فصل دوم مثلثات (8 سوال در 30 دقیقه)
آزمون جامع -دروس عمومی-پایه هشتم (40 سوال در 55 دقیقه)
آزمون جامع -دروس اختصاصی1-پایه هفتم (40 سوال در 70 دقیقه)
آزمون جامع دروس عمومی-پایه هفتم (40 سوال در 60 دقیقه)
آزمون جامع دروس اختصاصی یازدهم تجربی (20 سوال در 70 دقیقه)
آزمون جامع دروس اختصاصی یازدهم انسانی (20 سوال در 60 دقیقه)
آزمون جامع دروس اختصاصی دهم ریاضی (20 سوال در 70 دقیقه)
آزمون جامع دروس اختصاصی دهم تجربی (20 سوال در 70 دقیقه)
آزمون جامع دروس اختصاصی دهم انسانی (20 سوال در 70 دقیقه)
آزمون جامع دروس عمومی یازدهم انسانی (40 سوال در 60 دقیقه)
آزمون جامع دروس عمومی یازدهم تجربی وریاضی (40 سوال در 60 دقیقه)
آزمون جامع دروس عمومی دهم انسانی (40 سوال در 60 دقیقه)
آزمون جامع دروس عمومی دهم تجربی و ریاضی (40 سوال در 60 دقیقه)
فیزیک دوازدهم نیروها دبیر چوپانی (15 سوال در 30 دقیقه)
عربی یازدهم انسانی آزمون جامع (20 سوال در 20 دقیقه)
ریاضی 1 پایه دهم تجربی فصل اول ( مجموعه ، الگو و دنباله)-سپهری (10 سوال در 30 دقیقه)
فارسی یازدهم آزمون جامع (20 سوال در 12 دقیقه)
آزمون جامع پیام نهم (0 سوال در 0 دقیقه)
آزمون جامع پیام نهم (0 سوال در 0 دقیقه)
زیست شناسی-فصل12 پایه هفتم (10 سوال در 10 دقیقه)
نیرو و میدان الکتریکی (10 سوال در 40 دقیقه)
زبان انگلیسی, پایه دهم vision 1 - آزمون جامع 1 (10 سوال در 10 دقیقه)
دین و زندگی یازدهم-درس سوم وچهارم (20 سوال در 30 دقیقه)
دین وزندگی ( ۱ ) دهم تجربی-درس 5و6 (15 سوال در 15 دقیقه)
شيمي دهم (آرايش الكتروني) صفحه 30 تا 34 (10 سوال در 20 دقیقه)
شیمی دوازدهم . فصل اول ،اسیدهاوبازها،قدرت نسبی اسیدها وبازها (10 سوال در 30 دقیقه)
vision 2 lesson 1 vocab &grammar (20 سوال در 20 دقیقه)
زبان انگلیسی پایه یازدهم، گرامر و واژگان درس 1 (20 سوال در 25 دقیقه)
عربی یازدهم انسانی درس ۳ (15 سوال در 15 دقیقه)
زبان نهم.درس2 (10 سوال در 10 دقیقه)
زیست هشتم _ دستگاه حرکتی (15 سوال در 15 دقیقه)
مطالعات اجتماعی هشتم-درس10 (15 سوال در 10 دقیقه)
مطالعات اجتماعی هشتم (0 سوال در 0 دقیقه)
زبان انگلیسی پایه دهم - واژگان درس دوم (10 سوال در 13 دقیقه)
مفاهیم حرکت ، حرکت یکنواخت ،سرعت نسبی و شتاب (10 سوال در 35 دقیقه)
امتحان شیمی هفتم الف و ب ترم اول دی99فرزانگان (15 سوال در 20 دقیقه)
شیمی هفتم فصل سوم (20 سوال در 30 دقیقه)
ادبیات هشتم(فصل اول تا سوم)-احمدیان (10 سوال در 15 دقیقه)
درس 3 تاریخ یازدهم (5 سوال در 10 دقیقه)
گفتار دوم و سوم فصل دوم زیست سال دهم (15 سوال در 30 دقیقه)
عربی دهم تجربی درس ۳ (15 سوال در 15 دقیقه)
آزمون نوبت اول دیماه1400 مطالعات فرهنگی پایه دوازدهم انسانی دبیرستان سپهری جونقان (20 سوال در 30 دقیقه)
امتحان نوبت اول دی ماه 1399علوم اجتماعی پایه دوازدهم تجربی دبیرستان سپهری جونقان / کاوه (20 سوال در 30 دقیقه)
هندسه2 فصل اول(رابطه های طولی) (8 سوال در 40 دقیقه)
فیزیک یازدهم تجربی-فصل اول-انرژی پتانسیل الکتریکی (12 سوال در 35 دقیقه)
سوالات نیمسال اول درس تفکر و سواد رسانه ای دهم تجربی دبیرستان سپهری جونقان (20 سوال در 30 دقیقه)
عربی پایه یازدهم درس2و1 (10 سوال در 15 دقیقه)
هندسه1فصل دوم(نسبت و تناسب-قضیه تالس) (7 سوال در 30 دقیقه)
فیزیک یازدهم - انرژی پتانسیل ، اختلاف پتانسیل و نحوه توزیع بار (10 سوال در 35 دقیقه)
تاریخ دهم انسانی -درس اول ودوم (20 سوال در 20 دقیقه)
تاریخ یازدهم انسانی-درس دوم (10 سوال در 15 دقیقه)
تاریخ یازدهم انسانی-درس اول (10 سوال در 10 دقیقه)
ازمون جامع دین و زندگی دهم (10 سوال در 15 دقیقه)
آزمون لغت درس اول یازدهم (15 سوال در 15 دقیقه)
فیزیک نهم فصل اول(مفاهیم حرکت و حرکت یکنواخت روی خط راست) (10 سوال در 50 دقیقه)
فیزیک دهم تجربی کلاس 01 -فصل 2- فشاره شاره ها (مایعات) (12 سوال در 45 دقیقه)
جغرافیای دهم درس ۴ (20 سوال در 20 دقیقه)
یازدهم درس اول گرامر کلاس 05/2 (10 سوال در 15 دقیقه)
هندسه دهم ریاضی فصل اول و دوم-ایلکا (8 سوال در 15 دقیقه)
فیزیک هشتم-فصل اول(الکتروسکوپ - اختلاف پتانسیل - جریان الکتریکی) (10 سوال در 40 دقیقه)
عربی هشتم درس 1 و 2 و 3 (10 سوال در 10 دقیقه)
زبان انگلیسی پایه دهم درس اول (20 سوال در 20 دقیقه)
شیمی هشتم فصل اول (15 سوال در 20 دقیقه)
عربی هفتم درس اول و بخش اول درس دوم (10 سوال در 10 دقیقه)
واژگان درس اول یازدهم کلاس05/1 (10 سوال در 15 دقیقه)
فیزیک هفتم-فصل اول(تبدیل یکا-وزن) (15 سوال در 50 دقیقه)
فیزیک هشتم- ب2 -فصل اول(الکتریسیته) (10 سوال در 25 دقیقه)
فیزیک 2-یازدهم ریاضی و تجربی-فصل اول(الکتریسیته ساکن2) (10 سوال در 30 دقیقه)
زیست یازدهم_ فصل ۳ (10 سوال در 10 دقیقه)
فارسی یازدهم-درس (20 سوال در 20 دقیقه)
قرآن پایه نهم-درس های اول،دوم و سوم (10 سوال در 10 دقیقه)
عربی پایه دهم تجربی و ریاضی درس(3) (10 سوال در 15 دقیقه)
عربی یازدهم تجربی-درس 1و2 (10 سوال در 10 دقیقه)
زبان انگلیسی.هفتم.درس 1 و2 (20 سوال در 20 دقیقه)
دین و زندگی دهم ریاضی -درس 3و4 (15 سوال در 20 دقیقه)
پیام آسمان نهم-درس1و2و3 (20 سوال در 20 دقیقه)
شیمی دهم فصل 1 -27صفحه اول (15 سوال در 30 دقیقه)
زیست شناسی هشتم - حس و حرکت (15 سوال در 15 دقیقه)
دین و زندگی2 -درس3و4 (15 سوال در 20 دقیقه)
عربی دهم تجربی-درس 1و2 (15 سوال در 15 دقیقه)
پیام نهم -درس سه و چهار (15 سوال در 10 دقیقه)
جغرافیای یازدهم فصل ۳ (10 سوال در 8 دقیقه)
مدیریت خانواده دوازدهم (پسران) دبیرستان سپهری جونقان (15 سوال در 15 دقیقه)
زیست شناسی هفتم فصل ۱۲ (15 سوال در 15 دقیقه)
ادبیات هفتم(علم زندگانی)_ احمدیان (10 سوال در 30 دقیقه)
مطالعات نهم درس 9 (15 سوال در 15 دقیقه)
زبان انگلیسی پایه هشتم(درس اول) (10 سوال در 10 دقیقه)
ریاضی یازدهم تجربی فصل 1 بخش 2 اقاجانی (10 سوال در 40 دقیقه)
فصل اول - زمین شناسی (20 سوال در 15 دقیقه)
ریاضی1 فصل اول(دنباله هندسی) (5 سوال در 15 دقیقه)
فارسی دوازدهم درس 1و2و3 (20 سوال در 30 دقیقه)
زیست یازدهم _فصل ۲ (15 سوال در 20 دقیقه)
ریاضی وآمار1-فصل اول-سپهری (15 سوال در 30 دقیقه)
قرآن پایه هشتم (13 سوال در 13 دقیقه)
انتخابات انجمن اولیاء ومربیان فرزانگان قائمشهر (1 سوال در 3 دقیقه)
دین وزندگی 3-درس1و2و3 (20 سوال در 20 دقیقه)
فارسی یازدهم (20 سوال در 20 دقیقه)
هندسه1 فصل1(ترسیم و استدلال) (5 سوال در 15 دقیقه)
هندسه 3فصل1(ماتریس) (6 سوال در 20 دقیقه)
زبان دهم درس اول (25 سوال در 30 دقیقه)
فیزیک دهم تجربی-فصل2- ویژگی های فیزیکی مواد (15 سوال در 40 دقیقه)
ریاضی1 فصل اول(الگو و دنباله حسابی) (5 سوال در 15 دقیقه)
فیزیک 2-یازدهم ریاضی و تجربی- فصل اول(الکتریسیته ساکن) (10 سوال در 30 دقیقه)
زبان یازدهم درس اول (25 سوال در 30 دقیقه)
زیست شناسی پایه نهم فصل ۸ (15 سوال در 14 دقیقه)
گفتار اول فصل دوم زیست دهم (10 سوال در 20 دقیقه)
مطالعات اجتماعی هفتم درس ۷ (15 سوال در 20 دقیقه)
گرامر درس اول یازدهم-مستقیمان (15 سوال در 15 دقیقه)
آمار و احتمال (آشنایی با منطق ریاضی) (5 سوال در 10 دقیقه)
فارسی دهم-فصل1 (1 سوال در 40 دقیقه)
انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان فرزانگان قائمشهر (2 سوال در 3 دقیقه)
جامعه شناسی 2 -درس 1تا5-فهیمه رحمتی (15 سوال در 15 دقیقه)
21 صفحه اول شیمی یازدهم+استوکیومتری شیمی دهم (15 سوال در 25 دقیقه)
دین و زندگی 11- درس1 و2علوم تجربی وریاضی محمودی (20 سوال در 30 دقیقه)
ریاضی وامار یازدهم انسانی (10 سوال در 30 دقیقه)
تکمیل ثبت نام متوسطه دوم فرزانگان قائمشهر (1 سوال در 5 دقیقه)
تکمیل ثبت نام متوسطه اول فرزانگان قائمشهر (1 سوال در 5 دقیقه)
تکمیل ثبت نام 12تجربی باهنر شهرکرد (1 سوال در 5 دقیقه)
مولكولها در خدمت تندرستي(20 صفحه اول شيمي دوازدهم) (15 سوال در 40 دقیقه)
هندسه۲ ف۱ درس۱و۲ (15 سوال در 35 دقیقه)
اقتصاد-درس سوم (20 سوال در 25 دقیقه)
زبان دوازدهم درس اول (25 سوال در 30 دقیقه)
زبان انگلیسی پایه یازدهم، واژگان درس اول (15 سوال در 20 دقیقه)
پرداخت هزینه ثبت نام مدارس برای یک نیم سال (1 سوال در 5 دقیقه)
ثبت نام تک درس برای یک نیم سال (1 سوال در 5 دقیقه)
اقتصاد-درس دوم (7 سوال در 20 دقیقه)
ریاضی1-دهم تجربی وریاضی-فصل اول(مجموعه،الگو ودنباله) (10 سوال در 30 دقیقه)
اقتصاد-درس اول (10 سوال در 30 دقیقه)
جامعه شناسی یازدهم _درس 1تا 7 (20 سوال در 30 دقیقه)
ریاضی وآمار دهم انسانی-پایانی (20 سوال در 45 دقیقه)
ریاضی و آمار1_ معادله و تابع درجه 2 (10 سوال در 30 دقیقه)
درس پنجم تاریخ معاصرایران یازدهم تجربی و ریاضی (5 سوال در 10 دقیقه)
فصل اول - انسان و محیط (5 سوال در 10 دقیقه)
ریاضی دهم- فصل4 تعیین علامت (14 سوال در 100 دقیقه)
فصل 5 - زمین شناسی (20 سوال در 15 دقیقه)
فصل 4 - زمین شناسی (20 سوال در 15 دقیقه)
ریاضی دهم-شمارش واحتمال (83 سوال در 100 دقیقه)
ریاضی نهم -عبارت های جبری (10 سوال در 20 دقیقه)
فلسفه یازدهم انسانی -درس پنجم (10 سوال در 20 دقیقه)
فلسفه یازدهم انسانی -درس دوم (15 سوال در 20 دقیقه)
فلسفه یازدهم انسانی -درس اول (10 سوال در 15 دقیقه)
تاریخ دهم انسانی-درس اول (10 سوال در 15 دقیقه)
منطق دهم انسانی _ درس اول (10 سوال در 15 دقیقه)
منطق دهم انسانی _ درس سوم (20 سوال در 25 دقیقه)
منطق دهم انسانی _ درس دوم (15 سوال در 20 دقیقه)
روانشناسی یازدهم انسانی-فصل دوم (15 سوال در 20 دقیقه)
ریاضی نهم-فصل اول مجموعه (10 سوال در 20 دقیقه)
تفکر وسوادرسانه ای -نوبت دی ماه (20 سوال در 30 دقیقه)
آزمون هوش وخلاقیت ریاضی (10 سوال در 15 دقیقه)
زبان دهم-درس اول (15 سوال در 25 دقیقه)